Tear ondersteunt oproep tot duurzaam regeerakkoord

Persbericht | 04-04-2017Suzanna Blackmore

Vandaag roept een brede coalitie van 112 bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder Tear, op tot een centrale plek voor de Sustainable Development Goals (SDGs) in het regeerakkoord. De ondertekenaars van de oproep dringen aan op een duurzaam regeerakkoord waarin alle beleid wordt getoetst aan de SDG’s, een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen en een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het centraal stellen van de SDG’s maakt de Nederlandse economie concurrentiekrachtiger en draagt bij aan een betere maatschappij. De oproep is een initiatief van De Groene Zaak en Partos.

Nederland committeerde zich in 2015 aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om grote wereldwijde uitdagingen als armoede, volksgezondheid, ongelijkheid en klimaatverandering in samenhang aan te pakken. Deze nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor álle landen. Het betekent bijvoorbeeld inzetten op klimaatvriendelijke landbouw in ontwikkelingslanden, maar ook onze eigen grote ecologische voetafdruk aanpakken.

Toets alle beleid aan de Sustainable Development Goals

Met het centraal stellen van de SDG’s in het regeerakkoord moet het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat al het nieuwe beleid bijdraagt aan het behalen van de SDG’s. De coalitie wijst in haar oproep op het belang van het halen van deze doelen:

“Wij - een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties –  kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de SDG-agenda is voor de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties. Belangrijk voor de samenleving wereldwijd, maar ook voor een veerkrachtige Nederlandse economie en een gezonde Nederlandse samenleving als onlosmakelijk onderdeel van de mondiale samenleving.”

Belastingverschuiving voor een duurzame economie

Het huidige fiscale systeem is steeds meer een belemmering voor de Nederlandse economie. Arbeid is relatief duur in Nederland, terwijl het gebruik van fossiele brandstoffen en andere grondstoffen juist relatief goedkoop is. De consequentie hiervan is dat het creëren van nieuwe banen in Nederland relatief duur is, terwijl we juist meer banen nodig hebben. Ook worden vervuiling en verspilling van grondstoffen nauwelijks ontmoedigd.

De nieuwe regering kan dit omdraaien door middel van een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen. Dan gaan de arbeidslasten omlaag, terwijl de belasting op grondstoffen zoals fossiele brandstoffen omhoog gaat.

Deze belastingverschuiving maakt het creëren van banen aantrekkelijker en stimuleert duurzame innovatie. Het loont dan immers om slimme oplossingen te bedenken om verspilling en vervuiling te voorkomen. Zo creëren we de juiste voorwaarden voor een duurzame economie en draagt Nederland bij aan de SDG’s. Verschillende organisaties, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Ex’tax hebben studies gedaan naar de belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen.

Ontwikkelingssamenwerking: keer de trend

Nederland is niet immuun voor wat zich over de grens afspeelt. Ontwikkelingssamenwerking draagt concreet bij aan het bieden van hoop en perspectief op een menswaardig bestaan. Er zijn al indrukwekkende successen geboekt in de bestrijding van armoede: het aantal mensen dat met ongeveer een euro per dag moet rondkomen is gehalveerd, meer kinderen gaan naar de basisschool en veel minder vrouwen overlijden in het kraambed.

Deze successen zijn mede mogelijk gemaakt door Nederlandse investeringen in ontwikkelingssamenwerking. Daarom roept deze coalitie de nieuwe regering op weer terug te keren naar een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking en zo ook in het buitenlandbeleid concreet bij te dragen aan het behalen van de SDG’s.

Volledige oproep

De tekst van de volledige oproep en complete lijst van ondertekenaars is hier in te zien

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voor vragen over deelname van Tear aan deze oproep:

Suzanna Blackmore, persvoorlichter Tear, sblackmore@tear.nl, 06-29846594

Voor algemene vragen over deze actie:

Yorian Bordes van de Groene Zaak: yorian.bordes@degroenezaak.com, 06-11886788. De Groene Zaak is een vereniging van duurzame bedrijven.

Koos de Bruijn van Partos: koos@partos.nl, 06-24204655. Partos is de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.